fbpx

VEICOT PASŪTĪJUMU VIRS 40 EUR, PIEGĀDE BEZ MAKSAS

Privātuma politika - Print it 3D

“Print it 3D” uzņemas atbildību par sniegtajiem datiem  un apņemas aizsargāt datu sniedzēju (turpmāk tekstā – klients) un lietotāju privātumu.

 “Print it 3D “ ir apkopojis Privātuma politikas principus attiecībā uz klientu datu ievākšanu, izmantošanu, publicēšanu, pārsūtīšanu un uzglabāšanu.

 Šie privātuma politika principi apraksta, kā interneta veikals “Print it 3D” (juridiski formēts kā SIA “Rifo mēbeles”

Reg. Nr. 40203273212, Juridiskā adrese: Ošu iela 18, Mārupes nov., Jaunmārupe, LV-2166),  iegūst, apstrādā un glabā personas datus, ko “Print it 3D” iegūst no saviem klientiem un personām, kas apmeklē interneta mājaslapu.

Personas dati ir jebkura informācija attiecībā uz klientu, kas nepieciešama, lai iegādātos vai izrādītu interesi par preci vai pakalpojumu.  Klienta datu apstrāde ir jebkura ar personas datiem saistīta darbība, piemēram, iegūšana, ierakstīšana, pārveidošana, izmantošana, skatīšana, dzēšana vai iznīcināšana.

“Print it 3D” datu pārzinis ievēro likumdošanā paredzētos datu apstrādes principus un spēj apstiprināt, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

 Personas datu iegūšana, apstrāde un glabāšana.

 Personu identificējošu informāciju “Print it 3D” iegūst, apstrādā un glabā, galvenokārt izmantojot internetveikala vietni un e-pastu, vai citu sociālās interneta vides platformām (piemēram Instagram u.c.)

Apmeklējot un izmantojot internetveikalā sniegtos pakalpojumus, Jūs piekrītat, ka jebkura sniegtā informācija tiek izmantota un pārvaldīta atbilstoši Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.

Klients ir atbildīgs par to, lai iesniegtie personas dati būtu pareizi, precīzi un pilnīgi. Apzināta nepatiesas informācijas sniegšana tiek uzskatīta par mūsu Privātuma politikas pārkāpumu.

“Print it 3D” nav atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti datu sniedzējam  vai trešajām personām, ja tie radušies nepatiesi iesniegtu personas datu dēļ.

Klientu personas datu apstrāde

“Print it 3D”var apstrādāt šādus personas datus:

 1. Vārds, uzvārds
 2. Dzimšanas datums
 3. Kontaktinformācija (e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs)
 4. Darījuma dati (iegādātās preces, piegādes adrese, cena, maksājuma informācija).
 5. Jebkuru citu informāciju, kura iesniegta mums vietnes piedāvāto pakalpojumu un preču iegādes laikā vai sazinoties ar mums.

 Papildus iepriekšminētajam, “Print it 3D” ir tiesības pārbaudīt iesniegto datu precizitāti, izmantojot publiski pieejamos reģistrus.

Lai pildītu savas saistības pret Jums,  “Print it 3D” ir tiesības nodot Jūsu personas datus sadarbības partneriem, datu apstrādātājiem, kas veic nepieciešamo datu apstrādi mūsu uzdevumā, piemēram, grāmatvežiem, kurjer dienestiem u.c. Datu apstrādātājs ir personas datu pārzinis.

Pēc pieprasījuma mēs varam nodot Jūsu personas datus valsts un tiesībsargājošajām iestādēm, lai nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

Apstrādājot un glabājot personas datus, “Print it 3D” nodrošina personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, mainīšanu, izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.

Klienta tiesības

 Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem Jums ir tiesības:

 1. Piekļūt saviem personas datiem, saņemt informāciju par to apstrādi, kā arī pieprasīt Jūsu personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības uz šo datu nodošanu citam pārzinim (datu pārnesamība);
 2. Pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;
 3. Dzēst savus personas datus (“tikt aizmirstam”), izņemot gadījumus, kad likums pieprasa saglabāt datus;
 4. Atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu personas datu apstrādei;
 5. Ierobežot savu datu apstrādi – tiesības pieprasīt, lai mēs īslaicīgi pavisam pārtraucam apstrādāt visus Jūsu personas datus;
 6. Vērsties Datu valsts inspekcijā

Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu varat iesniegt, aizpildot formu klātienē – Ošu iela 18, Mārupes nov., Jaunmārupe, LV-2166, vai arī iesūtot pieprasījumu elektroniski, rakstot uz e-pasta adresi ozolina.ieva1@gmail.com.

Privātuma politikas noteikumi un izmaiņas

Šī Privātuma politika izstrādāta balstoties uz  Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajiem likumiem.

5.2. “Print it” ir tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājas lapā  www.printit3d.lv

Shopping Cart
Scroll to Top